اگر من مرد بودم ...


رویاهای مردانه ام را


در کیف زنانه ات می گذاشتم !


و مردانه با تو قدم برمی داشتم ...

 

مردانه نگاهت می کردم !

 


و مردانه سایه ات می شدم ...

 

دستان ِ زمخت و مردانه ام را

 

مثل یک مرد !!


بر روی پوست صورتت می کشیدم و

 
موهایت را مردانه نوازش می کردم ...

 

برایت مردانه می جنگیدم و


مردانه تصاحب می کردم ، تو را ...

 

مرحم زخمهایت می شدم مردانه

 


و مردانه تا ته دنیا با تو می ماندم ... !!!

 

غرور نافرجام مردانه ام را


بخاطر تو کنار می گذاشتم و

 
مردانه برای عشقت می مردم ...

 

در این دنیا

 
که هیچ نگاهی


مردانه نیست ...

 

کاش


تو

 
یک نفس


مرد بودی ... !!!