میگم : خداحافظ

که تو

چشم تر کنی که بگی : کجا؟

مگه دست خودته این اومد و رفتنا!!!

بعدش سفت بغلم کنی و بگی:

که هیچ رفتنی نیس اینو توو مخت فرو کن!!!

همین جا به دلت اشاره کنی ، جاته تا همیشه!!

آخر سر محکم بهش بگی : شیر فهم شد؟؟؟؟

که من ، دل ضعفه بگیرم از این همه عاشقانه مردونه و محکمت...