چه دلپذیراست ...!!!

 

اینکه گناهانمان پیدا نیستند...

 

وگرنه مجبور بودیم

 

هر روز خودمان را پاک بشوییم

 

شاید هم می بایست زیر باران زندگی می کردیم

 

و باز دلپذیر و نیکوست اینکه دروغهایمان

 

شکل مان را دگرگون نمی کنند

 

چون در اینصورت حتی یک لحظه همدیگر را به یاد نمی آوردیم

 

خدای رحیم ، تو را به خاطر این همه مهربانی ات سپاس."فدریکو گارسیا لورکا"